SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA RAVBAR POTOVANJA

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA RAVBAR POTOVANJA

I. SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji in tekst na prijavnici so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta Ravbar potovanja d.o.o. (v nadaljevanju Ravbar potovanja) in potnik, ki se prijavlja na turistični paket oz. potovanje v organizaciji Ravbar Potovanj.  
V primeru, da se splošni pogoji razlikujejo od pogojev opisanih v posameznem programu, veljajo posebni pogoji opisani v programu.

Ti splošni pogoji ne veljajo za nakupe letalskih vozovnic (razen 6. točke), za zavarovanje rizika odpovedi (razen 8. točke), zavarovanja v tujini (razen 9. točke), prevoza na/iz letališča (razen 7. točke) ter v primeru urejanja vizuma za potovanje (razen 11. točke), kjer nastopa Ravbar potovanja samo kot posrednik. V tem primeru veljajo splošni pogoji letalskega prevoznika, splošni pogoji zavarovalnice, splošni pogoji prevoznika oz. veleposlaništva. 

II. PRIJAVA IN POGODBA

Program potovanja je objavljen na spletni strani Ravbar Potovanj in velja kot ponudba. Na spletni strani se nahajajo tudi splošni pogoji poslovanja.

Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma preko telefona, preko spletne strani Ravbar Potovanj oz. pošlje izpolnjeno prijavnico na elektronski naslov uros.ravbar@gmail.com oz. v primeru, da drugače ni možno lahko pošlje izpolnjeno prijavnico po pošti na naslov Ravbar Potovanja d.o.o., Smrečnikova 15, 8000 Novo mesto (delujemo preko spleta in nimamo pisarne v skladu z opravljenima licencama 2296 in 2297 pri Turistično gospodarski zbornici Slovenije za prodajo in organiziranje tur. aranžmajev).  

Ob prijavi je potnik dolžan navesti svoje pravilne podatke (kot v potnem listu s katerim bo potoval in je veljaven še vsaj 7 mesecev od začetka potovanja) oz. predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja. V primeru, da bo potnik še pred potovanjem menjal potni list oz. priimek je dolžan o tem organizatorja obvestiti ob prijavi. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov (kakršna koli naknadna sprememba v imenu in priimku ima lahko za posledico celo nakup nove letalske vozovnice).

Ko je potovanje zagotovljeno (minimalno 10 prijavljenih) Ravbar Potovanja o tem obvestijo potnika. Potnik takrat plača letalsko vozovnico in naknadno še akontacijo, Ravbar Potovanja pa potniku pošljejo program in pogodbo o potovanju, kjer so razvidni podatki o naročenem turističnem paketu. S plačilom let. karte potnika se šteje, da je pogodba med potnikom in Ravbar Potovanji sklenjena. Tako postane vse kar je navedeno v programu, splošnih pogojih in prijavnici obveznost tako za organizatorja Ravbar Potovanja kot za potnika.

Za zavezujočo rezervacijo se poleg izpolnjene prijavnice šteje tudi vsako naročilo posredovano po elektronski pošti oz. telefonu, ki vsebuje ime in priimek potnika (in ostalih udeležencev).

V kolikor se prejet program razlikuje glede na program objavljen na spletni strani Ravbar Potovanj velja program, ki ga potnik prejme po elektronski pošti, ko je potovanje zagotovljeno.  

V primeru individualnih potovanj oz. zaključenih skupin lahko veljajo drugi pogoji. 

III. PLAČILO

Ko je potovanje zagotovljeno (minimalno 10 prijavljenih) potnik plača letalsko vozovnico zunanjemu partnerju Ravbar Potovanj (razen če ni drugače dogovorjeno). Potem dobi potnik od Ravbar Potovanj pogodbo in plača še 400 eur/osebo akontacije (pri določenih potovanjih je znesek višji) na Ravbar Potovanja. Če se za potovanje ne prijavi predvideno minimalno število potnikov, se lahko potovanje še vedno izpelje, če se potniki strinjajo z ustreznim zvišanjem cene.

Plačila Ravbar Potovanjem so izključno preko nakazil na TRR račun. Za dan plačila se šteje dan, ko Ravbar Potovanja prejmejo nakazilo na svoj transakcijski račun.

Preostanek plačila se plača en mesec pred odhodom v kolikor ni v pogodbi določeno drugače oz. se vse plačuje po (zoom) srečanju udeležencev potovanja z organizatorjem, ko dobijo potniki končen račun, kjer so lahko dodana doplačila v kolikor do njih pride (vizum, Coris, prevoz na/iz letališča, mala skupina ...).

V kolikor ni plačan račun najkasneje 10 dni pred potovanjem to pomeni odpoved turist. potovanja za potnika in se uporabijo določila o potnikovi odpovedi potovanja.

Izjema so nekatera potovanja (npr. ekspedicijska križarjenja Antarktika, Arktika, Galapagos ...), kjer so vplačila akontacij višja in kjer je potrebno celoten znesek vplačati na račun Ravbar Potovanj vsaj 3-4 mesece pred potovanjem.

V primeru računske napake na izdanem računu Ravbar Potovanj se Ravbar Potovanja zavezujejo vrniti preveč zaračunani znesek, enako pa se potnik obvezuje vplačati razliko v ceni Ravbar Potovanjem, ki bi nastala zaradi računske napake na izdanem računu/pogodbi. Ta obveza velja do izteka poslovnega leta.

V primeru plačevanja na kraju samem (vstopnine, izleti ...) nastopa Ravbar Potovanja kot informator (in ne kot organizator). V tem primeru potnik uveljavlja reklamacijske zahtevke izključno od izvajalcev na licu mesta.

IV. CENE

Cene potovanja so določene na programih potovanj objavljenih na spletni strani Ravbar Potovanj ter veljajo od dneva objave programa do spremembe. V ceno so vštete storitve, ki so navedene v programu turističnega paketa, kjer je navedeno vse pod »cena vključuje«. Za potnika velja cena potovanja na dan sklenitve pogodbe, ki je zavezujoča tako za Ravbar Potovanja kot za potnika.

Organizator potovanja Ravbar Potovanja ima pravico do povišanja cene najkasneje do 20 dni pred začetkom potovanja, v primeru, da je prišlo do sprememb v menjalnih tečajih (več kot 2%), do povišanja stroškov prevoza, vključno s stroški goriva ali do povišanja pristojbin za določene storitve (na letališčih ...), ki vplivajo na ceno turističnega aranžmaja. Če bi zvišanje cene preseglo 8% cene turističnega aranžmaja, lahko potnik odstopi od pogodbe in v tem primeru mu Ravbar Potovanja povrnejo celoten vplačan znesek za potovanje.

Ravbar Potovanja pri vsakem programu določijo ceno paketa, ki je vezana na ustrezno število potnikov (npr. 14 oseb). V primeru manjše skupine npr. 10 – 13 oseb potnik plača obvezno doplačilo za malo skupino. Z doplačilom je potnik seznanjen že v samem programu potovanja in v primeru, da do tega pride, ne more odstopiti od pogodbe. 

V kolikor ni drugače določeno v posameznem programu veljajo cene na osebo v dvoposteljni sobi. V primeru da nekdo potuje sam mu Ravbar Potovanja poskuša poiskati sopotnika/sopotnico oz. lahko doplača za enoposteljno sobo. V primeru da se sopotnika/sopotnice ne da najti, pokrije Ravbar Potovanja polovico doplačila za enoposteljno sobo, polovico zneska pa pokrije potnik.

V primeru naročila triposteljne sobe morajo potniki upoštevati, da gre ponavadi za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem (npr. zložljiva postelja), kjer tretja oseba nima enakega standarda nastanitve kot preostali dve.

V kolikor potnik označi v prijavnici, da mu Ravbar Potovanja uredijo dodatne storitve (npr. riziko odpovedi ...) to naročilo potnika zavezuje in od njega ne more naknadno odstopiti. 

V. SREČANJE PRED POTOVANJEM

Potnik dobi s strani Ravbar Potovanj pravočasno obvestilo o terminu (zoom) srečanja pred potovanjem, ki je običajno en mesec pred potovanjem. Na zoom srečanju so prisotni potniki, vodnik potovanja in organizator potovanja. Na tem zoom srečanju Ravbar Potovanja predstavijo potnikom podrobnosti potovanja, eventuelni prevoz do letališča in podajo uporabne informacije pomembne za potovanje (seznam priporočljive prtljage, varnost, denar in predvideni stroški, specifike destinacije, hrana in pijača, zdravje...).

V primeru izpolnjevanja formularjev za vizume se le to uredi na samem srečanju.

Po srečanju Ravbar Potovanja pošljejo potniku končen račun (z eventuelnimi doplačili zaradi prevoza na/iz letališča, vizuma, Corisa ...), seznam priporočljive prtljage in vse potrebne informacije in kontakte v zvezi s potovanjem. V primeru, da potniku ne dobi tega obvestila je dolžan le to pravočasno javiti organizatorju potovanja.

VI. PRODAJA LETALSKIH VOZOVNIC

Pri vseh programih je določena cena paketa in posebej cena letalske vozovnice, ki se uredi in plača preko zunanjega partnerja Ravbar Potovanja, ki let. vozovnico izda (razen če ni drugače določeno). Pravno formalne obveznosti in pravice iz nakupa letalske karte so med potnikom in let. družbo.

Cena letalske vozovnice na spletni strani Ravbar Potovanja tako ni vključena v ceno paketa (razen če ni drugače definirano) in je okvirna, saj se vsakodnevno spreminja. Ko je potovanje zagotovljeno Ravbar Potovanja obvestijo potnika, koliko je končna cena letalske vozovnice ter transakcijski račun in kontakt podjetja preko katerega se bo kupilo letalske vozovnice in kamor potnik nakaže denar. Pri letalskih vozovnicah veljajo pogoji katere določi letalski prevoznik. 

Od trenutka izdaje letalske vozovnice potnika je le ta v neposrednem razmerju z odgovornim letalskim prevoznikom. Ob morebitni neizvedbi leta, stavki letalskega prevoznika, prebukiranja (prodaje več let. kart kot je mest na letalu) oz. zamudah leta in s tem povezanimi stroški potnik zahtevek za odškodnino naslovi neposredno na letalskega prevoznika. Podjetje za prodajo letalskih vozovnic je posrednik med potnikom in letalsko družbo in za posredovanje zaračuna strošek rezervacije, ki je ob stornaciji karte nevračljiv.

V primeru, da je drugače dogovorjeno in potniki nakažejo znesek letalske vozovnice na račun Ravbar Potovanj, velja da v tem primeru Ravbar Potovanja nastopajo le kot posrednik za sklenitev rezervacije in izvedbo plačila. V tem primeru potnika zavezujejo splošni pogoji letalskega prevoznika in mednarodna zakonodaja na tem področju.

Ravbar Potovanja ne odgovarja za izvedbo leta ter ne odgovarja za eventuelno izbiro prevoznika s strani potnikov. Potniki imajo možnost sami izbrati letalsko družbo in se priključiti skupini na destinaciji (ob predhodnem dogovoru z Ravbar Potovanji).

Letalske družbe si pridržujejo pravice do sprememb cen, urnikov ter odpovedujejo lete brez predhodnega obvestila in iz tega naslova Ravbar Potovanja ne prevzemajo odgovornosti.

Za potovanja po Evropi z nizkocenovnimi prevozniki veljajo posebna pravila: v primeru odpovedi leta s strani nizkocenovnega let. prevoznika gredo stroški vseh sprememb in morebitna naknadna doplačila (tudi po vrnitvi) v celoti v breme in na račun potnika. Organizator potovanja nima vpliva, niti ne prevzema nikakršne odgovornosti, če nizkocenovni prevoznik zaradi kakršnih koli okoliščin (objektivnih ali subjektivnih) odpove let in ne zagotovi nadomestnega leta, temveč spremeni datum odhoda ali vrne kupnino.

V primeru potnikovega odstopa je Ravbar Potovanja dolžna potniku povrniti izključno znesek, ki ga je dobila povrnjenega od letalskega prevoznika, v preostalem delu lahko potnik zahteva vračilo le neposredno od letalskega prevoznika. Ravbar Potovanja ne odgovarjajo potniku za nobene škodo v povezavi z letalskim prevoznikom.

Potnik je dolžan posredovati pravilne podatke imena in priimka, ki morajo biti identični kot v potnem listu. V primeru napačno posredovanih podatkov potnika Ravbar Potovanja ne prevzemajo odgovornosti in eventuelne dodatne stroške s tega naslova krije potnik sam. 

VII. POSREDOVANJE PREVOZA NA/IZ LETALIŠČA

V primeru, da je odhodni mednarodni let izven Slovenije se na srečanju pred potovanjem organizator skupaj s potniki dogovori vse podrobnosti glede organizacije prevoza za skupino na letališče. Ponavadi se uredi prevoz iz Ljubljane (oz. na željo potnikov lahko ob doplačilu tudi iz drugih krajev) do mednarodnega letališča. Potnik je dolžan posredovati pravilno mobilno telefonsko številko na kateri bo dosegljiv za sporočila glede točne ure odhoda.

Pri organizaciji prevoza na/iz mednarodnega letališča Ravbar Potovanja nastopajo kot posrednik, zato veljajo splošni pogoji prevoznika. Ker lahko pride do spremembe ure odhoda (npr. pozimi ...) mora biti potnik dosegljiv na telefonski številki zadnjih 24 ur pred potovanjem.

V primeru zamud letalskega prevoza ob povratku in s tem povezanih eventuelnih dodatnih stroškov, potniki pokrijejo dodatne stroške prevozniku. Ravbar Potovanja ne odgovarjajo potniku za škodo, ki bi nastala med prevozom na/iz letališča.

 VIII. POSREDOVANJE ZAVAROVANJA ODPOVEDI (ODSTOPNINA)

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko doplača odstopnino (riziko odpovedi) pri organizatorju potovanja Ravbar Potovanja. Če ni drugače definirano se sklene zavarovanje za skupno ceno (paket + letalska vozovnica). V tem primeru nastopa Ravbar Potovanja kot posrednik, zato veljajo splošni pogoji in druga pravila zavarovalnice. Šteje se, da je bil potnik seznanjen s splošnimi pogoji zavarovalnice, kjer je Ravbar Potovanja sklenila zavarovalno polico.

Zavarovanje odstopnine se sklene takoj, ko je potovanje potrjeno. Potnik se lahko tudi kasneje odloči, da mu Ravbar Potovanja uredijo odstopnino (do najkasneje 21 dni pred potovanjem), vendar v tem primeru velja zavarovalniško pravilo 10 dni (polica začne veljati šele po pretečenih 10 dneh in velja do odhoda).

Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot začetek potovanja in potovanja najkasneje 2 uri pred odhodom pisno in telefonsko ne odpove, nima pravico do uveljavljanja vračila denarja na podlagi vplačane odstopnine.

V primeru, da pride do odpovedi potovanja potnika in uveljavljanja odstopnine mora potnik predložiti vso zdravstveno dokumentacijo in skupaj z Ravbar Potovanji poslati na zavarovalnico vsa potrebna dokazila, da zavarovalnica odobri vračilo denarja potniku.

V primeru odpovedi potnika iz drugih razlogov se gleda 12. točka splošnih pogojev. V tem primeru potnik ne more uveljavljati odstopnine pri zavarovalnici. 

IX. POSREDOVANJE ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA V TUJINI (npr. Coris)

Potnik lahko preko Ravbar Potovanja naroči ureditev zdravstvenega zavarovanja v tujini za čas trajanja potovanja.

V tem primeru nastopa Ravbar Potovanja kot posrednik, zato veljajo splošni pogoji in pravila zavarovalnice. 

V primeru kakršnihkoli zapletov na potovanju Ravbar Potovanja pomaga potniku zagotoviti vso pomoč na licu mesta. Potnik je dolžan shraniti vse račune, ki so nastali na licu mesta in po prihodu domov preko zavarovalnice direktno urediti povračilo stroškov.

X. POTNI DOKUMENTI

Ravbar Potovanja so dolžna potnika informirati o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih, carinskih in zdravstvenih predpisih, ki veljajo v državi, kamor potuje. Potnik je dolžan poskrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi države iz katere potuje, kakor tudi tistim, ki veljajo v katero ali skozi katero potuje.

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven in nepoškodovan potni list (veljaven še vsaj 7 mesecev od vstopa v državo) oz. za potovanja po EU lahko tudi veljavno osebno izkaznico, s katero lahko vstopi v tujo državo in se vrne nazaj v Slovenijo. Ravbar Potovanja v nobenem primeru ne odgovarja v primeru, da potnik na potovanju nima s seboj primernega oz. veljavnega dokumenta za potovanje. Potnik sam pokrije stroške, ki bi nastali v takem primeru.

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne in točne podatke o vseh udeležencih potovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki potnika povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja drugim udeležencem potovanja, odgovarja za nastale stroške potnik sam.

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali vrnitev v Slovenijo, si potnik na lastne stroške priskrbi nove, Ravbar Potovanja pa mu pri tem pomagajo po najboljših močeh. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti turistični paket, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega turističnega paketa ali do povrnitve stroškov.

XI. POSREDOVANJE PRI UREJANJU VIZUMOM OZ. VSTOPNIH DOVOLJENJ ZA VSTOP V DRŽAVO

Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna Ravbar Potovanja po določilih o potnikovi odpovedi turističnega potovanja.

Pri potovanjih kjer je potrebno urediti vizum, lahko potnik zaprosi, da v njegovem imenu to uredijo Ravbar Potovanja, ki nastopa v tem primeru kot posrednik. Ravbar Potovanja ne jamčijo potniku uspešnost pridobitve vizuma.

V tem primeru je potnik dolžan zagotoviti vso potrebno dokumentacijo (izpolnjen formular), potrebne slike, kopijo potnega lista in potni list. Ravbar Potovanja ne prevzemajo nobene odgovornosti za narobe izpolnjene dokumente potnika, ki krije sam dodatne stroške, ki bi nastali iz tega naslova.

Posredovanje Ravbar Potovanj pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni paketa, ampak se plača posebej.
Izpolnjeni vstopni formularji, ki so pogoj za pridobitev vizuma se izpolnjujejo skupaj na srečanju potnikov z organizatorjem in vodnikom ca 1 mesec pred potovanjem ali pa Ravbar Potovanja pošljejo potniku podrobna navodila in si potnik sam uredi dovoljenje preko spleta.

V kolikor mora potnik vizum, dovoljenja oz. kakršnokoli potrebno obvezno cepljenje urediti osebno, nastopi Ravbar Potovanja le kot informator, dolžnost potnika pa je, da si pravočasno urediti vse potrebne dokumente, dovoljenja oz. cepljenja.

V primeru da potniku zavrnejo vlogo za vizum (oz. dovoljenje za vstop) kot tudi v primeru zavrnitve vstopa potnika v državo, nosi vse stroške potnik sam. Ravbar Potovanja ne prevzemajo nobene odgovornosti in niso odgovorni za škodo, ki bi ob tem nastala. Potnik v tem primeru, tudi ni upravičen do povračila stroškov. 

XII.  POTNIKOVA SPREMEMBA POGODBE ALI ODPOVED TURISTIČNEGA PAKETA

Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine.

Zahtevka za uveljavitev zavarovanja odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja.

Potnik ima pravico do pisne odpovedi potovanja, ki se pošlje na elektronski naslov uros.ravbar@gmail.com (hkrati pa je dolžan  telefonsko obvestiti organizatorja potovanja).

V primeru, če potnik odpove turistični paket imajo Ravbar Potovanja pravico do povračila stroškov, ki so odvisni od časa, ki je ostal do začetka potovanja. Ravbar Potovanja zadrži potnikov denar za vse že nastale stroške, kakor tudi za vse stroške, ki z odpovedjo potovanja nastanejo. Razliko vrne Ravbar Potovanja potniku.  

Če ni drugače določeno (npr. za ekspedicijska križarjenja) veljajo spodaj navedeni stroški odpovedi turističnega paketa za potnika:

 • več kot tri mesece pred odhodom –  30 % cene aranžmaja, 
  • od treh mesecev do 46 dni pred odhodom – 60% cene aranžmaja,
 • od 45 do 31 dni pred odhodom – 75% cene aranžmaja,
 • od 30 do 22 dni pred odhodom – 85% cene aranžmaja,
 • od 21 do 0 dni pred odhodom –  100 % cene aranžmaja.

V kolikor so stroški, ki so nastali zaradi odpovedi potovanja višji, lahko Ravbar Potovanja zahteva povrnitev dejanskih stroškov (npr. ko to narekujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih Ravbar Potovanjem narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji oz. v primeru nakupa let. vozovnice).

Zgoraj navedeni stroški odpovedi turističnega paketa ne veljajo za ekspedicijska križarjenja (Antarktika, Arktika) in križarjenja po Galapagosu, kjer veljajo posebni pogoji in v primeru odpovedi potnika ladjarji ne vračajo denarja (ampak potniki lahko dobijo darilni bon, ki ga koristijo v prihodnosti).

Če je potnik odstopil od pogodbe zaradi okoliščin, ki se jim ni mogel izogniti ali jih odvrniti in bi bile ob sklenitvi pogodbe utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi takrat že obstajale, ima Ravbar Potovanja pravico do povračila vseh stroškov, ki so do takrat že nastali (preostali del pa se vrne potniku).

Če potnik med potovanjem prekine turistični paket na svojo željo, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov oz. kupnine, ne delno, ne v celoti. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program, ki je sestavni del pogodbe Ravbar Potovanj, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Ravbar Potovanj zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene.

Ravbar Potovanja lahko kadarkoli pred potovanjem ali na dan odhoda zavrne potnika, kadar oceni, da bi lahko ogrozil zdravje, varnost ali premoženje sebe ali drugih, oziroma, ki je ob odhodu pod vplivom alkohola ali omamljenosti (droge oz. podobne substance). V takih primerih se šteje, da je potnik brez opravičljivega razloga odpovedal potovanje in se Ravbar Potovanja ravnajo po določilih o potnikovi odpovedi.

Če potnik s svojim vedenjem, nastopom in ravnanjem moti normalen potek potovanja oz. krši zakone in predpise države, v kateri se nahaja si Ravbar Potovanja pridržuje pravico, da lahko potnika s potovanja izloči na njegove stroške in se šteje kot potnikova odpoved potovanja. Enako velja, če je potnik pod vplivom alkohola, drog oz. podobnih substanc ali če se neprimerno obnaša do ostalih potnikov in njegovo odstranitev zahteva skupina. Ravbar Potovanja v tem primeru ravnajo po določilih o potnikovi odpovedi. Potnik je dolžan pokriti vse nastale dodatne stroške ter nima pravice do povračila stroškov in/ali vračila vplačane cene aranžmaja, Ravbar Potovanja pa bo uveljavljala vso škodo, ki bi jo na poti oz. med trajanjem izvajanja turističnega paketa potnik povzročil s svojih neustreznim ravnanjem.  

XIII. ORGANIZATORJEVA ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA

Ravbar Potovanja si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Ravbar Potovanja pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenila, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. V primeru odstopa pred potovanjem ima potnik pravico do prenosa vplačanega zneska na drug termin ali drugo potovanje, v kolikor to ni mogoče pa do povrnitve že vplačanega zneska.

V primeru, da pride do delne odpovedi potovanja med izpolnjevanjem programa ima Ravbar Potovanja pravico do pravičnega plačila za opravljene storitve in do plačila vseh dejanskih stroškov, dolžna pa je storiti vse v njeni moči za zavarovanje interesov potnikov. Ravbar Potovanja ne odgovarja za škodo, ki s tem nastane potniku.

Ravbar Potovanja si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oz. do odpovedi turističnega paketa zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter ima pravico do spremembe potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, covid, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere Ravbar Potovanja ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.

Ravbar Potovanja ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. Potnik v teh primerih ni upravičen do odškodnine za neizveden del programa potovanja, kakor tudi ne do naknadnega znižanja cene.

Ravbar Potovanja ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.
V primeru, da stanje na kraju samem Ravbar Potovanjem ne dopušča nastanitve potnikov v naročenem objektu, lahko Ravbar Potovanja namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake ali višje kategorije, pri čemer potnik nima pravice do odškodnine ali vračila dela plačanega potovanja.

Ravbar Potovanja si pridržuje pravico do spremembe vrstnega reda ogledov oz. do ekvivalentnih nadomestnih ogledov v primeru, da bili muzeji ipd. zaprti na dan prihoda skupine. 

XIV. DOPOLNILO ZA POTOVANJA V ČASU COVIDA (oz. v primeru podobne epidemije/pandemije)

Vsi potniki, ki potujejo v času covida sprejemajo popolno odgovornost, da se zavedajo, da potujejo v nepredvidljivih časih, kjer se ves čas spreminjajo pravila in predpisi v državah sveta kamor potujejo in Ravbar Potovanja ne prevzemajo odgovornosti za višjo silo oz. nepredvidene zaplete kot so npr. pozitiven covid test potnika na potovanju in s tem odreditev obvezne karantene oz. v najhujšem primeru odreditev karantene celotne skupine skupaj s slovenskim vodnikom.

Potniki se zavedajo, da potujejo na lastno odgovornost in sprejemajo tveganja, ki so prisotna v času covida. Ravbar Potovanja bo poskrbela za 24 urno podporo v času potovanja, ampak dodatnih stroškov, ki bi nastali zaradi covid zapletov, na katere nima vpliva, ne bo pokrivala, česar se vsak potnik zaveda in s tem soglaša. Zato svetujemo vsem potnikom, da si uredijo ustrezne zavarovalne police za čas trajanja potovanja, ki pokrivajo dodatne stroške v povezavi s covidom in karanteno. Dodatno Ravbar Potovanja ne bo pokrivala dejanskih stroškov necepljenim potnikom, ki ne bodo mogli na potovanje, v primeru, da njihova destinacija spremeni vstopne pogoje (in zahteva obvezno cepljenje), ki so nastali od prijave na potovanje do odhoda.

Potniki sprejemajo in soglašajo, da Ravbar Potovanja ni odgovorna za nepredvidljive zaplete v zvezi s covidom (oz. v primeru podobne epidemije/pandemije) in ne bodo terjali denarja od Ravbar Potovanj v primeru, da se zaradi teh  zapletov ne izpelje program oz. če kdo od necepljenih ne bi mogel na potovanje, ker bi uvedli obvezno cepljenje.

Organizator Ravbar Potovanja bo naredil vse kar je v njegovi moči, da bo v omenjenih primerih ravnal pošteno in v dobrobit potnika ter mu vrnil celoten denar, ki ga bo dobil nazaj v primeru, da se zaradi covida (oz. v primeru podobne epidemije/pandemije) ne bo dalo izpeljali celotnega programa oz. oseba ne bo mogla potovati.

V kolikor bo potrebno izpolnjevati dodatne formularje za vstop/izstop vam bomo predhodno poslali vsa potrebna navodila za izpolnjevanje. V primeru, da bi slučajno komu zavrnili vstop v tujo državo, ker ne bi upošteval naših navodil, Ravbar Potovanja ne krijejo stroškov, ki bi nastali zaradi tega, ampak gre tukaj izključno za odgovornost vsakega potnika. Zato si prosim natančno preberite navodila in imejte vsa potrdila natisnjena pri sebi na potovanju.

XV. ZDRAVSTVENI PREDPISI

V primeru, da se za vstop v državo potovanja zahtevajo obvezna cepljenja (oz. obvezni vstopni formularji) je potnikova naloga, da si to uredi pred potovanjem in ima s seboj na potovanju vsa potrebna dokazila. oz. da si priskrbi mednarodno potrdilo – rumeno knjižico z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Navodila za priporočena (obvezna) cepljenja in vstopne omejitve dobite na spletnih naslovih: www.zdravinapot.si, www.nijz.si in www.iatatravelcentre.com. Potnik je dolžan spoštovati zakone in druga pravila države v katero potuje.

V kolikor ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom, je odgovoren za morebitno škodo, ki bi ob tem nastala. V kolikor zaradi nespoštovanja predpisov potnik ne bi mogel nadaljevati potovanja, nosi vse posledice v zvezi s tem sam in ni upravičen do povračila plačane kupnine.

Ravbar Potovanja ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih in vstopnih predpisov države, v katero vstopa, kakor tudi ne za stroške povezane s tem. 

XVI. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI

Potnik je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kakor tudi vseh drugih držav v katere in skozi katere potuje. Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem. 

XVII. PRTLJAGA

Ravbar Potovanja ne odgovarja za prevoz, krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij, vlakov ...). Prijavo izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel.  

Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase ter shrani vsa dokazila in račune. Na podlagi obrazca in dokazil mu letalska družba izplača odškodnino po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.

Prevoz posebne prtljage mora potnik najaviti ob prijavi ter plačati prevozniku v skladu s pravili.

Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih prevoznika.

Pri nizkocenovnih prevoznikih je dovoljena teža prtljage, ki jo potnik odda ob prijavi na let, običajno nižja od dovoljenje pri rednih prevoznikih. Vsak dodaten kilogram se doplača. O vsem tem boste obveščeni na srečanju pred potovanjem.

Ravbar Potovanja ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov in prevoznih sredstev. 

XVIII. TOČNOST PREVOZNIKOV

Ravbar Potovanja ne odgovarjajo za točnost prevoznikov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednim ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Ravbar Potovanja ne odgovarjajo za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.

Ravbar Potovanja si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, tipov letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, leti preko drugega letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov na strani prevoznikov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti zračnega prevoza, stavk ali slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva. Ravbar Potovanja ne odgovarja na nematerialno škodo, ki bi nastala iz naslova zamud. 

XIX. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Potnik je dolžan nepravilnosti na potovanju sporočiti predstavniku (vodniku) Ravbar Potovanj na kraju samem, ko se zgodijo. V primeru, da bi bila reklamacija lahko rešena na kraju samem (npr. pomanjkljiva čistoča sobe ipd.), potnik pa ni sporočil napake oz. nepravilnosti, se šteje, da se je potnik strinjal s tako storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij. Če nepravilnosti ali vzroka ni mogoče odpraviti, potnik s predstavnikom Ravbar Potovanj sestavi pisno poročilo (v kolikor to ne bi bilo možno je potrebno nemudoma obvestiti Ravbar Potovanja preko elektronske pošte ali telefona).

Potnik lahko vloži pisno reklamacijo v roku dveh mesecih od končanja potovanja Ravbar Potovanjem (in jih hkrati telefonsko obvesti), sicer Ravbar Potovanja reklamacije ne bo obravnavala. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj reklamaciji priloži ustrezne dokaze na podlagi katere potnik svoj zahtevek uveljavlja. 

Če po krivdi Ravbar Potovanj ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. 

Ravbar Potovanja so dolžna pisno odgovoriti na reklamacijo v 8 dneh po njenem prejemu. Če gre za enostavno pomanjkljivost in napaka ni sporna, je dolžna Ravbar Potovanja po prejemu popolnega reklamacijskega zahtevka zadevi ugoditi. Če napaka ni enostavna, je Ravbar Potovanja dolžna raziskati vse okoliščine, ki so pripeljale do reklamacije. Dokler Ravbar Potovanja ne odloči o pritožbi, se potnik odreče posredovanju pritožbe tretjim osebam in pristojnim institucijam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim.  

Ne glede na vloženo reklamacijo je potnik dolžan poravnati svoje obveznosti po izdanih računih za opravljeno storitev v skladu z razporedom plačil, morebitna odškodnina pa se izplača po končanem reklamacijskem postopku na osebni račun potnika.

Določbe te točke ne veljajo v primeru, da ima Ravbar Potovanja pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona. Potnik ni upravičen do nadomestila izgubljenega dobička ter povračila nematerialne škode in stroškov, ki iz nje izvirajo.

Ravbar Potovanja bo reševala samo reklamacije za potovanja pri katerih je sama organizator. V primeru reklamacije za potovanje, kjer Ravbar Potovanja ni organizator potovanja, bo slednjo reklamacijo zgolj posredovala organizatorju.

XX. DOGOVOR O MEDSEBOJNIH PRAVICAH IN OBVEZNOSTIH NA POTOVANJU 

Program potovanja je okviren in se na poti prilagaja trenutnim političnim, vremenskim in drugim objektivnim razmeram (spremenjeni letalski oz. avtobusni prevozi, zamude pri javnih prevozih, stavke na cestah, zemeljski plazovi, prometne nesreče, neugodne vremenske razmere, kraje, omejitve zaradi covida 19  …). Improvizaciji se tako včasih ni moč izogniti. 

 • V primeru nepredvidenih sprememb na katere organizator nima vpliva (sprememba programa zaradi višje sile: naravne nesreče, vremenske ujme, politični nemiri, odpovedi oz. spremembe transportnih povezav, bolezni in poškodbe v skupini, covid ...), dodatne stroške pokrijejo udeleženci potovanja.
 • Organizator in vodnik se na poti trudijo zagotoviti varnost, a nikakor tega ni moč zagotoviti stoodstotno. Udeležba celotnega potovanja in aktivnosti, ki so ali niso na programu, so na lastno odgovornost.
 • Na potovanju je potrebna skrb za svoje osebne stvari, za katere odgovarja in skrbi vsak posameznik, za čas celotnega potovanja. Morebitne poškodbe opreme, izgube in kraje so del potovanja, za katere odgovarja vsak posameznik sam (potnik prevzema vso odgovornost za svojo lastnino in morebitne škode ne bo terjal od organizatorja potovanja), vodnik pa je dolžan pomagati urediti formalne zadeve za ublažitev nastalih razmer, situacije ali stanja. Prav tako organizator potovanja ni odškodninsko odgovoren za morebitno nepremoženjsko škodo, še posebej ne zaradi utrpelih telesnih poškodb. V primeru višje sile, če bi pri kakšnem potniku prišlo do resnih fizičnih oz. psihičnih težav, v primeru hujše poškodbe ali bolezni (npr. covid ...) se zaradi tega lahko spremeni tudi program potovanja.
 • Za potovanje je priporočljivo zdravstveno zavarovanje (npr. Coris, ki pokriva stroške zdravljenja v tujini, prevoz ponesrečenca ali bolnika v domovino, vse glede covida ...). Organizator potovanja ni odgovoren za nastale stroške zdravljenja.
 • Ker obstaja možnost izgube prtljage med letom je priporočeno spraviti najnujnejše stvari v osebno prtljago. Za izgubljeno prtljago oz. nevšečnosti zaradi zamude letala odgovarja letalski prevoznik po njegovih pravilih.
 • Zdrav skupinski duh je predpogoj za uspeh potovanja in posebna doživetja, ki vas čakajo. Vsakršne težave se bodo reševale sproti v okviru celotne skupine oz. z vodnikom.
 • Vsak udeleženec potovanja potrjuje, da za potovanje na katerega se prijavlja nima zdravstvenih, psihičnih ali fizičnih zadržkov oz. je dolžan ob prijavi opozoriti organizatorja, če ima kako hibo, ki bi lahko vplivala na sam potek potovanja oz. pridobitev vize za potovanje.
 • Z izpolnjeno prijavnico potrjujete, da ste seznanjeni z vsemi tveganji povezanimi s potovanjem in da se potovanja udeležujete na lastno odgovornost. 

XXI. UPORABA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Ravbar Potovanja pridobljene podatke o potnikih varuje skladno z predpisi na področju varstva in prostega pretoka podatkov (uredba GDPR, zakon o varstvu osebnih podatkov). Ravbar Potovanja osebne podatke primarno obdeluje z namenom sklenitve oziroma izpolnjevanja pogodbe, lahko pa tudi za namene trženja in obveščanja o svojih ponudbah, vodenja analiz poslovanja in statistične obdelave. Podatkov ne posreduje tretjim osebam, v kolikor za to ne obstaja z zakonom predvidena pravna podlaga.

Šteje se, da je potnik s prijavo na potovanje in posredovanjem svojih podatkov pristal na uporabo teh podatkov z namenom izpolnitve pogodbenih obveznosti. Soglasje, ki ga za obdelavo da potnik, se lahko v vsakem trenutku spremeni ali umakne v celoti. To stori z neposrednim pisnim zahtevkom na Ravbar Potovanja na elektronski naslov uros.ravbar@gmail.com. Potnik ima med drugim pravico do dostopa teh podatkov, pravico do izbrisa, pravico do omejitve uporabe, pravico do popravka in pravico do ugovora. 

V primeru, da po potovanju potnik ne želi prejemati obvestil Ravbar Potovanj se lahko kadarkoli odjavi od pošiljanja. 

XXII. KONČNA DOLOČILA
V primeru spora med strankami med strankami se uporabi ustrezno pristojno sodišče.   

Ravbar Potovanja d.o.o.

Uroš Ravbar 

Novo mesto, 13.3.2023 

© 2024 Ravbar potovanja | Kazalo strani| Domov

produkcija: T-media